Prawa autorskie - dozwolony użytek publiczny / edukacyjny

Grafika: Osoba zastanawia się

Spis treści

 • Dozwolony użytek - na co pozwala?

 • Co mówi podstawa prawna?

 • Jakie warunki trzeba spełnić?

Jestem nauczycielem, czy mogę wykorzystać grafikę lub film z Internetu podczas lekcji w szkole lub online?

Dozwolony użytek - na co pozwala?

Dozwolony użytek zezwala na nieodpłatnie wykorzystywanie utworów chronionych prawem autorskim w określonych sytuacjach prywatnych oraz przez instytucje naukowe i oświatowe.

Dotyczy wszystkich instytucji edukacyjnych, bibliotek, archiwów oraz instytucji kultury.
Dzięki niemu można:

 • sporządzać kopie i nieodpłatnie korzystać z fragmentów utworów w celach dydaktycznych;
 • biblioteki, archiwa i szkoły mogą sporządzać kopie w celu uzupełnienia zbiorów I udostępniać wcześniej nabyte utwory w ramach zadań statutowych;
 • publicznie wykonywać utwory podczas imprez szkolnych i akademickich;
 • korzystać z prawa cytatu.

Ramy, w jakich instytucje oświatowe mogą korzystać z dozwolonego użytku publicznego określają  Art. 27-29 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku.

Co mówi podstawa prawna?

Art. 27

1. Instytucje oświatowe i uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub prowadzenia badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.

2. W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o którym mowa w ust. 1, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez podmioty wymienione w ust. 1.

 

Art. 27.1

1. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach, wypisach i antologiach.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 

Art. 28


Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

 • Udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych; 
 • Sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów;
 • Udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.

 

Art. 29

1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną lub prawami gatunku twórczości.

2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach. 2-1. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 1. Utwór musi być wcześniej rozpowszechniony, czyli udostępniony publicznie za zezwoleniem twórcy.
 2. Można korzystać z dowolnego zasobu (film, książka, muzyka, grafika itp.) ale w ramach zajęć lub lekcji.
 3. Można legalnie kopiować fragmenty dowolnych utworów swoim uczniom do celów edukacyjnych, niekomercyjnych.
 4. W ramach zajęć można swobodnie modyfikować dowolny utwór, ale nie wolno rozpowszechniać go poza szkołą.
 5. W Internecie można dzielić się utworami w celach edukacyjnych tylko w grupie uczniów.
 6. Można korzystać z prawa cytatu, który musi być uzasadniony celem, analizą, nauczaniem lub prawem gatunku.
 7. Podczas imprez szkolnych można wykonywać dowolne utwory o ile imprezy te są bezpłatne, a muzyka nie jest rozpowszechniana poza szkołą.

 

źródło Otwarte Zasoby Edukacyjne

Pytania do informatora

Zadaj pytanie

 

Brak opublikowanych odpowiedzi do pytań lub nie zadano pytań dotyczących tego informatora.