Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO POTECJAŁY

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM: www.potencjaly.pl

 

1. Właścicielem projektu Potencjały - Nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz, jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie 01–022 ul. Bellottiego 3B. Projekt realizowany w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Administratorem Portalu Internetowego Potencjały dostępnego pod adresem: www.potencjaly.pl jest OSI Computrain Sp. z o.o. ,  ul. Witwickiego 3/41, 03-980 Warszawa, e-mail: kontakt@computrain.pl – zwana dalej: „Administratorem”.

3. Korzystanie z Portalu Internetowego (zwanego też Stroną Internetową) dostępnego pod adresem www.potencjaly.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na Stronę Internetową można przejść z innych stron internetowych, w szczególności z wykorzystaniem linków internetowych.

4. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej, dostępnej pod adresem www.potencjaly.pl są następujące:

a) przeglądarka: wszystkie popularne przeglądarki w aktualnych wersjach;

b) strona jest responsywna co oznacza, że będzie się prawidłowo wyświetlać na wszystkich urządzeniach, niezależnie od wielkości ekranu;

c) używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne korzystanie z powyższej strony internetowej;

d) system operacyjny: bez znaczenia.

 

5. Korzystający z Portalu Internetowego dostępnego pod adresem www.potencjały, ma prawo nieodpłatnie do zapoznawania się z treścią informacji umieszczonych na tej stronie, wyłącznie na własny użytek osobisty (niekomercyjny).

6. Ze Strony Internetowej mogą korzystać użytkownicy, zarówno zarejestrowani, jak i niezarejestrowani.

7. Użytkownik może przeglądać (i w zależności od opcji odsłuchiwać) treści i aplikacje udostępnione na Stronie Internetowej przez dozwolony czas. Użytkownik może wchodzić na Portal Internetowy z dowolnego komputera i w dowolnym czasie.

8. Użytkownik może pobrać ze Strony Internetowej określoną liczbę kopii treści oznaczonych, jako udostępnione do użytku osobistego lub/i na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych, zajęć prowadzonych w ramach projektu lub samorozwoju, pod warunkiem, że użytkownik zachowa w stanie nienaruszonym wszystkie informacje o prawach autorskich i zastrzeżenia, oraz nie będzie w żaden sposób zmieniał treści ani tworzył, całkowicie lub częściowo, na jej podstawie prac pochodnych, chyba, że licencja stanowi inaczej.

9. W przypadku udostępnienia przez Administratora Portalu Internetowego narzędzi/treści do pobrania ze Strony Internetowej i skorzystania przez użytkownika z takiej możliwości, oprogramowanie, włączając wszelkie pliki i obrazy w nim zawarte lub przez nie generowane, a także towarzyszące treściom/narzędziom dane są udostępniane użytkownikowi przez Administratora Portalu  lub osobę trzecią na zasadach licencji wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku domowego lub, w przypadku wyraźnego upoważnienia, do celów pedagogicznych na potrzeby wykorzystania podczas zajęć w instytucji edukacyjnej, w ramach projektu i inne. Administrator Portalu Internetowego nie przenosi tytułu własności narzędzi/treści na użytkownika.

10. Administratora Portalu może ograniczać dostęp niektórych części Strony Internetowej tylko do zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy mogą dostosowywać niektóre funkcjonalności Strony Internetowej do swych potrzeb i tworzyć spersonalizowane przestrzenie na Stronie Internetowej do własnego, prywatnego, edukacyjnego użytku. Użytkownicy nie mogą w żaden inny sposób zmieniać, dostosowywać ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Strony.

11. Za wyjątkiem odmiennych zapisów niniejszego Regulaminu, użytkownik nie może (pośrednio ani bezpośrednio) powielać, pobierać, przechowywać, dystrybuować, przekazywać, udostępniać ani w żaden inny sposób wykorzystywać całości ani części kodu źródłowego Strony Internetowej.

12. Podejmowanie prób ominięcia lub osłabienia jakichkolwiek zabezpieczeń stosowanych do zabezpieczenia Portalu jest zabronione.

13.  Korzystający ze Strony Internetowej dostępnej pod adresem www.potencjaly.pl, nie ma prawa do:

a. dostarczania lub przekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

b. korzystania z tej Strony Internetowej w sposób, który zakłóca jego funkcjonowanie lub wpływa na jego prawidłowe działanie;

c. podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie tej Stronie Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania z tego Portalu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub dla Administratora,

e. korzystania z treści zamieszczonych na tym Portalu Internetowym w innych celach niż do użytku osobistego, w szczególności nie ma prawa do wykorzystywania treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Administratora.

 

14. Wszelkie prawa do znaków towarowych, znaków handlowych, prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej wykorzystywane przez Portal Internetowy, dostępny pod adresem: www.potencjaly.pl lub zamieszczone na tej Stronie Internetowej, wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do Administratora i/lub do innych osób uprawnionych. Zabronione jest nieautoryzowane całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek formie oraz w jakikolwiek sposób tych treści, włącznie z kodem zastosowanego oprogramowania.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, korekt lub modyfikacji treści, funkcjonalności, narzędzi, które odpowiednio są dostępne lub zostały zamieszczone na Stronie Internetowej, dostępnej pod adresem: potencjaly.pl.

16. Administrator zastrzega sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości funkcjonowania tego Portalu Internetowego, za nieprawidłowości w korzystaniu z tej Strony Internetowej oraz za jej czasową lub trwałą niedostępność.

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu i korzystania z Portalu Internetowego dostępnego, pod adresem: www.potencjaly.pl w systemie teleinformatycznym oraz na urządzeniu końcowym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych, a ponadto nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność ze Stroną Internetową www.potencjaly.pl.

19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty osób poniesione w związku z dostępem i korzystaniem z informacji zamieszczonych na stronie internetowej, dostępnej pod adresem: www.przasnysz.potencjaly.pl oraz poniesione w związku z dostępem i korzystaniem ze strony internetowej.

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo innych stron internetowych, do których linki umieszczone są na Portalu Internetowym, dostępnej pod adresem: www.przasnysz.potencjaly.pl.

21. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Portalu Internetowego Potencjały: należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej mail administrator@potencjaly.pl 

22. Portal Internetowy, dostępny pod adresem: www.potencjaly.pl wykorzystuje pliki cookies dla celów statystycznych. Szczegółowe zasady ich wykorzystywania określa Polityka Prywatności i Cookies.

23. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, dane postanowienie zostanie wykreślone bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

24. Prawem właściwym we wszelkich sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.