O projekcie

Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz

 

Projekt jest realizowany wspólnie przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, gminę miejską Przasnysz oraz firmę informatyczną OSI CompuTrain Sp. z o.o.

Termin realizacji:  01 lutego  2017 r. – 31 maja 2022 r.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i włączenie do polityki innowacyjnego modelu interwencji ukierunkowanej na podnoszenie kapitału społecznego, także wśród osób borykających się z rozmaitymi problemami, przez zmianę schematów poznawczych odbiorców, zgodnie z założeniami i z wykorzystaniem technik ekonomii behawioralnej. Główny rezultat projektu to poprawa skuteczności działań w zakresie wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży na obszarach o uśpionym kapitale społecznym w oparciu o opracowany innowacyjny model zmiany schematów poznawczych i zmniejszenia psychologicznych i społecznych kosztów związanych z dziedziczeniem statusów. W założeniach model obejmuje oddziaływanie bezpośrednie ukierunkowane na dzieci i młodzież oraz wykorzystanie technik pracy w grupach i aktywizację środowiskową. Ważnym elementem modelu jest tzw. ‘blended learning’ łączący tradycyjne i cyfrowe techniki nauczania (z wykorzystaniem społecznościowej platformy elearningowej).

Na projekt składa się realizacja 20 zadań, w których uczestniczą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież. Zadania zostały tak pomyślane, aby przekazywać treści merytoryczne w lekkiej, często zabawowej formie. W realizację projektu zaangażowane są instytucje samorządowe gminy miejskiej Przasnysz, a wśród nich m.in. MOPS, Biblioteka Miejska, Miejski Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 2. Część zadań została tak pomyślana, aby uczestniczyło w nich możliwie jak najwięcej osób – mieszkańców Przasnysza i okolic.

Zadania, których treść można znaleźć na portalu to: Bilans umiejętności, Bank Czasu, Kluby wsparcia, Płaszczyzna integracji „Spotkania” Sub-działanie: Wspólne granie, Płaszczyzna integracji „Spotkania” Sub-działanie: Treningi edukacyjne, Płaszczyzna integracji „Spotkania” Sub-działanie: Klub filmowy, Płaszczyzna integracji „Spotkania” Sub-działanie: Moja Mama (Tata) potrafi…, Płaszczyzna integracji „Spotkania” Sub-działanie” Lokalna prasa, Animacja pracy, Warsztaty rozwoju potencjałów, Fundusz rozwoju talentów, Święta nietypowe, Promocja zdrowia: Bezpłatne przeglądy stomatologiczne dzieci, Konkursy, Paszport rozwoju, Kreowanie pomysłów, Porady praktyczne, Praca socjalna z zaangażowaną rodziną, Praca socjalna - Trening zarządzania budżetem domowym, Bilans indywidualnych predyspozycji zawodowych uczniów.

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach konkursu na makro-innowacje, Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” ,  POWR.04.01.00-00-DU26/16