Debata ekspertów – „Potencjały nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”

Wydarzenia
debata ekspertów
  • Dodano:
    07.03.2022 14:14
  • Zmieniono:
    07.03.2022 14:17
  • Autor:
    Magdalena Sachmacińska
  • 1

W dniu 25 lutego 2022r. w Hotelu Sebory odbyła się debata ekspertów podsumowująca testowanie modelu przeciwdziałania procesom dziedziczenia ubóstwa realizowanego w ramach projektu „Potencjały nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, w tym: dr Elżbieta Bojanowska – Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, dr Dariusz Zalewski, prof. Kazimierz Frieske, prof. Stanisława Golinowska, dr Kinga Pawłowska, dr hab. Arkadiusz Karwacki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr hab. Mirosław Grewiński z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, przedstawiciele Urzędu Miasta w Przasnyszu z panem Łukaszem Chrostowski – Burmistrzem Przasnysza oraz Krystyną Sawicką – Przewodniczącą Rady Miejskiej, przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historycznego , Szkoły Podstawowej nr 2, a także Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu, członkowie Rady Modelu, Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu oraz pozostali zaproszeni goście.
Zebranych gości przywitał Łukasz Chrostowski Burmistrz Przasnysza, który oprócz podziękowań za współpracę z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie umożliwiającą realizację innowacyjnego na terenie kraju projektu nawiązał również do aktualnych wydarzeń na Ukrainie.
Następnie głos zabrała Pani dr Elżbieta Bojanowska - Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, która mówiła o zaangażowaniu w realizację projektów interwencji społecznej oraz testowaniu modelu w procesie dziedziczenia ubóstwa a także fazie wdrożenia, która niebawem nastąpi.
Pan dr Dariusz Zalewski przedstawił ogólne założenia projektu, a przede wszystkim włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym oraz zapewnieniu trwałości. Jedną z kluczowych zasad projektu było upodmiotowienie zarówno użytkowników jak i beneficjentów, które pozwala na aktywne i realne kształtowanie realizowanego modelu.
Pani Joanna Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu przedstawiła zasady realizacji projektu, które były oparte na angażowaniu się w realizację innowacyjnego projektu zarówno jego uczestników (10 rodzin asystenckich) jak i przedstawicieli instytucji, mających na celu testowanie modelu w gminie miejskiej Przasnysz opartym na założonych wyzwaniach i ich realizacji z wykorzystaniem technik ekonomii behawioralnej.
Kolejny głos należał do dr hab. Arkadiusz Karwackiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Okiem praktycznego teoretyka przedstawił szanse i bariery implementacji modelu przeciwdziałania ubóstwu w środowiskach lokalnych.
Pani prof. Stanisława Golimowska z Instytutu Polityki i Spraw Socjalnych w Warszawie na przykładzie Przasnysza przedstawiła korzystne cechy mające wpływ na przezwyciężenie dziedziczenia biedy w kontekście warunków rozwojowych małego miasta w Polsce.
Podczas spotkania odbyła się sesja panelowa, której uczestnikami byli Sekretarz Urzędu Miasta Jarosław Szmulski - członek Rady Modelu w projekcie, Agnieszka Brykner – Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Piotr Jeronim – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu, Tomasz Jakubowski – Pracownik Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu, Małgorzata Sobiesiak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Moderatorem był profesor Kazimierz Frieske.
W/w sesja miała na celu omówienie współpracy międzyinstytucjonalnej.
Zebrani uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat warunków efektywnej i skutecznej kooperacji, aby przeciwdziałać dziedziczeniu biedy, ale również w jaki sposób zachęcać do korzystania z oferty instytucji oświatowo – kulturalnych świadczeniobiorców pomocy społecznej.
Pan dr hab. Mirosław Grewiński z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej omówił wyzwania stojące przed pomocą społeczną oraz pracą socjalną, jej idee jak również rolę pracowników socjalnych w procesie zmian.
Następnie odbyła się druga sesja panelowa, poświęcona pracy środowiskowej a procesem dziedziczenia biedy. Uczestnikami byli: Anna Kacprzak i Grzegorz Herubiński – pracownicy socjalni MOPS w Przasnyszu, Katarzyna Kuligowska – asystent rodziny oraz Karolina Orłowska – psycholog. Moderatorem panelu była Pani dr Kinga Pawłowska.
Pracownicy opowiedzieli słuchaczom jakie wyzwania stoją przed każdym praktykiem w związku z problemem dziedziczenia ubóstwa, jak należy angażować rodziny korzystające z pomocy OPS do współpracy, jakie metody i narzędzia wykorzystywane są w pracy socjalnej, a także na jaki bariery napotykają się pracownicy socjalni i asystenci rodzin.
Na koniec głos zabrali panowie Mieczysław i Sławomir Łais mówiąc o portalu POTENCJAŁY jego funkcji i użyteczności.
Cała debata była transmitowana na żywo na kanale YOU TUBE.